Bảng chữ/알파벳(자음, 모음)

 • 커리큘럼
 • 질문 및 토론
 • 참고자료

커리큘럼

 • Bảng chữ/알파벳(자음, 모음)

  0:29:30 맛보기

 • phụ âm/알파벳(이중 자음)

  0:20:32

 • nguyên âm/알파벳(이중 모음)

  0:20:11

 • phụ âm cuối/알파벳(끝 자음)

  0:20:24

 • thanh dấu/성조

  0:20:42

 • thanh dấu tổng hợp/복합 성조

  0:23:26

 • những tên địa điểm của Việt Nam/베트남의 지역 이름

  0:23:13

 • chủ ngữ của tiếng Việt/베트남어의 주어 표현

  0:21:29

 • chào hỏi/간단한 인사말

  0:17:36

 • Tên nuốc/나라 이름

  0:19:42

 • loại nghề nghiệp/직업 종류

  0:24:01

 • danh từ liên quan đến địa điểm/장소 관련 명사

  0:21:46

 • danh từ liên quan đến sở thích/취미 관련 명사

  0:26:28

 • con số 1/숫자 (1)

  0:22:11

 • số lớn 2/숫자 (2)

  0:21:15

수강 신청 후에 확인하실 수 있습니다.